RSS

Годишњи план за 8. разред за 2016/2017. годину

17 окт

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

 

Шк. год. 2016/2017.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (4 часа недељно, 136 часова годишње)

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,  да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности.

 

Задаци наставе српског језика:

 • стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани;
 • развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
 • описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
 • поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
 • упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
 • оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
 • развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
 • развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
 • увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
 • оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
 • упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
 • поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
 • развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
 • поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
 • усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
 • упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
 • развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
 • навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
 • подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
 • подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
 • васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
 • развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ

 

 • даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, дијалектологије;
 • развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, негује и развија књижевни језик;
 • даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског језика;
 • развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; развијање осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и језика реклама);
 • формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела приступачних овом узрасту;
 • ситематизација знања о књижевнотеоријским појмовима;
 • овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања;
 • обнављање и систематизовање знања из свих подручја.

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

 

ЈЕЗИК

 

ГРАМАТИКА

 • Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика (основни подаци). Народни језик (језик као скуп дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања.
 • Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Вукова реформа језика, писма и правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас (основни подаци). Развој лексике српског језика (основни подаци).
 • Језици националних мањина (основни подаци).
 • Језик свакодневне комуникације – говорени и писани. Главне особине типичног говореног језика: ослањање на контекст и говорну ситуацију; функција гестова и мимике; кратке, елиптичне и недовршене реченице, емоционалност, неформалност. Главне особине типичног писаног језика у јавној комуникацији: експлицитност, потпуност реченица, интелектуалност, формалност. Фокусирање реченичних чланова помоћу реченичног акцента (у говореном језику) и помоћу реда речи (у писаном језику). Главне особине писаних стилова јавне комуникације – публицистичког, научног, административног.
 • Синтагме – придевске, прилошке, глаголске.
 • Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.); врсте: изричне (изричне у ужем смислу и зависноупитне), односне, месне, временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене; конституентска функција у оквиру више реченице (независне или зависне) или синтагме. Интерпункција у вези са зависним реченицама. Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, раставни, супротни).
 • Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном конструкцијом. Изражавање помоћу глагола (Очекивали су да авион полети; Авион је полетео иако је била магла) и глаголских именица (Очекивали су полетање авиона; Авион је полетео упркос магли). Преимућства именичког начина изражавања (у неким случајевима оно је прецизније и економичније) и њене мане (сликовитост се губи, а реченица теже прати).
 • Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и проширивање знање). Употреба глаголских облика у приповедању.
 • Грађење речи – обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем. Гласовне промене у вези са грађењем речи (само скретање пажње на нормативна решења).
 • Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање полисемије и хомонимије у великим једнојезичним речницима. Метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења (крило (птице) → крило зграде – метафора; Моја школа је близу → Цела школа иде на излет – метонимија).
 • Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из претходних разреда.
 • Обнављање и систематизовање градива из претходних разреда ради припреме за завршни испит.

 

ОРТОЕПИЈА

 • Проверавање правилног изговора самогласника и сугласника.
 • Интонација просте и сложене реченице. Варирање интензитета, темпа и пауза у говору и у текстовима различитог садржаја.

 

ПРАВОПИС

 • Прилагођено писање имена из страних језика.
 • Писање полусложеница.
 • Генитивни знак.
 • Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, интерпункција, спојено и растављено писање речи; писање скраћеница; растављање речи на крају реда.

 

КЊИЖЕВНОСТ

 

ЛЕКТИРА

 

ЛИРИКА

 • Народна песма: Српска дјевојка
 • Љубавне народне лирске песме (избор)
 • Ђура Јакшић: Отаџбина
 • Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), Светли гробови
 • Франческо Петрарка: Канцонијер (LXI сонет)
 • Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена
 • Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак)
 • Васко Попа: Очију твојих да није
 • Оскар Давичо: Србија
 • Сергеј Јесењин: Писмо мајци
 • Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма
 • Избор из савремене српске поезије

 

ЕПИКА

 • Народна епско-лирска песма: Женидба Милића барјактара
 • Народне епско-лирске песме (избор)
 • Народна песма: Почетак буне против дахија
 • Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу Србија и Црне Горе)
 • Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор); О народним певачима
 • Народна приповетка: Немушти језик или Усуд
 • Теодосије: Житије светог Саве (одломак)
 • Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак)
 • Петар Петровић Његош: Горски вијенац (избор кратких одломака)
 • Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломци)
 • Симо Матавуљ: Пилипенда
 • Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити
 • Петар Кочић: Кроз мећаву
 • Милош Црњански: Сеобе I (одломак)
 • Иво Андрић: Мост на Жепи, избор приповедака о деци
 • Добрица Ћосић: Деобе (одломак)
 • Исидора Секулић: Царско достојанство језика (одломак) или есеј по избору
 • Избор из савремене српске прозе – Владимир Пиштало: Тесла, портрет међу маскама

 

ДРАМА

 • Бранислав Нушић: Сумњиво лице
 • Данило Киш: Ноћ и магла
 • Виљем Шекспир: Ромео и Јулија
 • Молијер: Грађанин племић (одломак)

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР

 • Борисав Станковић: Увела ружа
 • Растко Петровић: Африка (одломци)
 • Гроздана Олујић: Гласам за љубав
 • Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак о путовању Атанасија Свилара на Свету гору)
 • Матија Бећковић: Прича о Светом Сави
 • Душан Ковачевић: Ко то тамо пева
 • Борислав Михајловић:Бановић Страхиња
 • Избор из антологија српске љубавне лирике
 • Роберт Гревс: Златно руно (одломци)
 • Џон Селинџер: Ловац у житу
 • Дејвид Гибинс: Атлантида
 • Ернест Хемингвеј: Старац и море

 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду.

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ

 • Петар Влаховић: Србија – земља, људи, живот, обичаји (избор)
 • Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци)
 • Ева Кири: Марија Кири (одломак)
 • Ш.Кулишић, Ж.Петровић,Н.Пантелић: Српски митолошки речник (избор)
 • Д.Срејовић, А.Цермановић: Речник грчке и римске митологије (избор)
 • Миле Недељковић: Годишњи обичаји у Срба (избор)
 • Драгомир Антонић: Обичајни бонтон (избор)
 • Јасминка Петровић: Бонтон (или одломци из овакве књиге неког другог аутора)
 • Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу и омладину.

 

Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за обраду.

 

ТУМАЧЕЊЕ ТЕКСТА

 

 • Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела (лирска и епска песма, лирско-епска песма, приповетка,роман, драма и књижевнонаучне врсте) уз помоћ развијеног плана и теза. Процењивање идејно-естетских, језичко-стилских и других вредности уметничког дела.
 • Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. Упућивање ученика у коришћење одабране и приступачне литературе о делима и писцима. Подстицање и развијање критичког односа у проблемском приступу делу и писцу.
 • Систематизовање знања о народној и ауторској књижевности (на примерима из лектире).

 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ  ПОЈМОВИ

 

ЛИРИКА

 • Стилска средства: метонимија, рефрен, антитеза,асонанца и алитерација.
 • Лирске врсте: љубавна народна лирика; љубавна народна и ауторска песма.
 • Сонет.

 

ЕПИКА

 • Епско-лирске врсте: поема, балада, романса.
 • Спев.
 • Путопис.Мемоари.
 • Есеј.

 

ДРАМА

 • Трагедија.Трагично (појам).
 • Протагонист и антагонист.
 • Разрешење сукоба. Катарза.
 • Сценски знакови. Режија.
 • Телевизијска драма.
 • Систематизације књижевнотеоријских појмова
 • Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности.
 • Систематизација облика казивања (форми приповедања) у књижевноуметничким текстовима: нарација (приповедање у 1. и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, појам ентеријера и екстеријера), наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи монолог.
 • Језичкостилска изражајна средства (систематизација).
 • Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски елементи: експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет).
 • Врсте карактеризације (социолошка, психолошка, језичка …).
 • Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, интернационални…).

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОЈМОВИ

 • Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова:
 • романтичарско, романтично, реалистично, реално;
 • документовано, рационално, теза, чињеница;
 • етичко, естетско;
 • рефлексија, меморија;
 • креативно, доживљајно, сугестивно, пластично;
 • апсурд, провокација, противуречност, доследност;
 • самокритичност, самоиницијатива;
 • агресивност, себичност (егоизам), лицемерје, опортунизам;
 • независно, самостално, зависно, завидно.

 

ЧИТАЊЕ

 • Усавршавање изражајног читања (са захтевима као у претходним разредима). Развијање личног тона при читању и казивању напамет научених прозних и поетских целина.
 • Вежбање у „летимичном” читању познатог текста, ради налажења одређених информација и увођења ученика у „летимично” читање непознатог текста, да би утврдили да ли их текст интересује и да ли ће га читати у целини (новински чланак, непозната књига и сл.).

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

 • Основни облици усменог и писменог изражавања
 • Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком.
 • Интерпретативно препричавање књижевноуметничког текста.
 • Расправа (аргументативни текст) и пропагандни текст. Објективно и пристрасно приказивање чињеница.
 • Рекламе као врста пропагандних текстова. Језичке особине реклама. Манипулативност реклама.
 • Попуњавање различитих образаца.
 • Репортажа као новинарски жанр.

 

УСМЕНА И ПИСМЕНА ВЕЖБАЊА

 • Вежбања у причању о доживљајима ( са ефектним почетком и завршетком).
 • Вежбања у интерпретативном препричавању књижевноуметничких текстова.
 • Вежбе на аргументативном тексту: сажимање текста, писање резимеа, проналажење кључних речи у тексту. Разликовање става аутора од других ставова изнесених у тексту. Издвајање из текста аргумената у прилог некој тези (ставу) и аргумената против ње; извођење закључака заснованих на тексту. Давање наслова тексту и поднаслова деловима текста.
 • Усмене и писане расправе на задате актуелне теме из савременог живота.
 • Критички приказ нове књиге, филма, радијске, телевизијске емисије и концерта.
 • Синтаксичке вежбе: изражавање помоћу зависних реченица и помоћу средстава реченичне кондензације (глаголски прилози, глаголске именице: Док се враћао кући, размишљао је о свему – Враћајући се кући…; Обрадовао их је тиме што је пристао – Обрадовао их је својим пристанком). Замена глаголима неумесно употребљених глаголских именица.
 • Препознавање бирократског језика као облика манипулације људима помоћу језика (да би се прикрила информација, истакла сопствена ученост, ублажиле непријатне чињенице). „Превођење“ са бирократског на обичан језик.
 • Лексичке вежбе: прикладна употреба апстрактних речи и речи из интелектуалног речника ради прецизног и ефикасног изражавања током расправе. Употреба сликовитих речи ради ефектног изражавања у репортажи. Коришћење речника српског језика.
 • Коришћење индексом, појмовником и библиографијом.
 • Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: дијаграми, графикони.
 • Летимично читање (ради брзог проналажења важних информација).
 • Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора самогласника и сугласника, реченичног (логичког) акцента. Проверавање степена усвојености српског књижевног акцента и организовање акценатских вежби. Коришћење речника с акцентованим речима. Правилан изговор ијекавског рефлекса дугог јата (ије) и преношење акцента на проклитику у изражајном читању књижевних текстова (посебно у вези с дијалекатском основом).
 • Осам домаћих писаних задатака и њихова анализа на часу.
 • Четири школска писмена задатка (један час је за израду и два за анализу задатака и писање побољшане верзије састава).

 

УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ:

 

 • Зорица Несторовић, Златко Грушановић: Читанка „Речи мудрости”, Српски језик за 8. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар: Граматика, Српски језик за 8. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић: Граматика, Српски језик за 8. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Књиге лирске, епске и драмске поезије предвиђене програмом за 8. разред; допунски избор и научнопопуларни и информативни текстови.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

 

 • Зорица Несторовић, Златко Грушановић: Читанка „Речи мудрости”, Српски језик за 8. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар: Граматика, Српски језик за 8. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић: Граматика, Српски језик за 8. разред основне школе, Београд, 2015.
 • М. Николић: Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уuбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 • П. Илић: Методика наставе српског језика и књижевности, Прометеј, Нови Сад, 1991.
 • С. Маринковић: Методика креативне наставе српског језика и књижевности, Креативни центар, Београд, 2003.
 • М. Андрић: Наставно проучавање народног песништва, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
 • М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2011.
 • И. Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
 • Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић: Народна књижевност, Требник, Београд, 1997.
 • Речник књижевних термина, уредник Д. Живковић, Нолит, Београд, 1992
 • В. Јанковић: Митови и легенде, СКЗ, Београд 2006.
 • П. Булат, В. Чајкановић: Митолошке речник, СКЗ, Београд 2007.
 • М. Николић: Стилске вежбе, Просветни преглед, Београд, 2000.
 • Јован Деретић: Историја српске књижевности
 • Иван Клајн:Речник језичких недоумица
 • Интернет извори

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

 

 • Планирање, реализовање и остваривање корелације са другим наставним предметима
 • Ментално припремање ученика за обраду нових садржаја или за утврђивање већ обрађеног
 • Проблемско излагање садржаја – решавање постављеног проблема
 • Подстицање ученика да постављају питања
 • Излагање наставних садржаја на различите начине (монолог, дијалог, текстуално, описивање, приповедање)
 • Писање на табли садржаја релевантних за одређену наставну јединицу
 • Навођење ученика да пронађу носећу идеју (поруке књижевног текста)
 • Вежбање ученика у прављењу прегледа, резимеа, систематизације;
 • Исправљање ученичких писаних радова
 • Стварање ситуација у којима долази до изражаја креативност ученика
 • Праћење напредовања ученика и оцењивање њиховог рада

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

 

 • Постављање питања и тражење додатних информација и објашњења
 • Вођење белешки које представљају избор битних информација
 • Закључивање на основу предочених чињеница
 • Прављење плана и преглед обрађеног градива
 • Развијање културе усменог изражавња (говорне вежбе)
 • Развијање културе писменог изражавања
 • Компаративно приступање наставним садржајима – упоређивање и постављање паралела са претходно ученим садржајима
 • Ангажовање ученика у другим облицима изражавања: сценско извођење, драматизација текста, глума, изражајно казивање поетских и прознијх текстова
 • Креативно изражавање ученика: писање текстова, глума, израда паноа

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

 

 • Вербално-текстуалне: усмено излагање, разговор, рад на тексту, тематска дискусија, писани радови ученика
 • Илустративно-демонстаративне: илустрација уметничким делима, илустрација цртежом, демонстрација покрета
 • Метода активне наставе
 • Метода предавања
 • Метода понављања
 • Проблемско излагање
 • Истраживачка метода
 • Стваралачка метода

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА

 

 • Касетофон
 • Наставни листови
 • Тематски панои
 • Инсерти из филмова
 • Видео записи
 • Презентације
 • Игре у разним алатима
 • Наставни материјали (штампани)
 • Литература

 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ

 

 • Индивидуални
 • Рад у паровима
 • Групни рад
 • Фронтални рад
 • Тимски рад
 • Рефератска настава
 • Проблемска настава

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА

– осми  разред –

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

 

 

 1. Усправна земља

 

 • 1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
 • 1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда*
 • 1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
 • 1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
 • 1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
 • 1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
 • 1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след)
 • 2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)
 • 2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
 • 2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту
 • 3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
 • 3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту

***

 • 1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)
 • 1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима
 • 1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
 • 2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи
 • 2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)
 • 2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)
 • 2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима
 • 2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
 • 3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
 • 3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)
 • 3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима)

***

 • 1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела

 

 1. Кад се сретну сан и јава

 

 • 1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
 • 1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда*
 • 1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
 • 1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
 • 1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
 • 1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
 • 1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след)
 • 2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)
 • 2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
 • 2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту
 • 3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
 • 3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
 • 3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста
 • 3.2.2. саставља аргументативни текст
 • 2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

***

 • 1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)
 • 1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима
 • 3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица

 

***

 • 1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела

 

 1. Кућа насред пута

 

 • 1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
 • 1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда*
 • 1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
 • 1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
 • 1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
 • 1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
 • 1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след)
 • 2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)
 • 2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
 • 2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту
 • 3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
 • 3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
 • 3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу

***

 • 1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)
 • 1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима
 • 3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)

***

 • 1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела

 

 1. Мрвице детињства

 

 • 1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
 • 1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда*
 • 1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
 • 1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
 • 1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
 • 1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
 • 1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след)
 • 2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања*
 • 2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)
 • 2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
 • 2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту
 • 3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
 • 3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
 • 3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу

***

 • 1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)
 • 1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима
 • 3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)

***

 • 1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела

 

 1. Савиним стопама

 

 • 2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
 • 2.2.2. саставља вест, реферат и извештај

***

 • 1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)
 • 1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
 • 1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
 • 1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)*
 • 1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој*

 

 1. Земља тврда, а небо високо

 

 • 2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
 • 2.2.2. саставља вест, реферат и извештај

***

 • 1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)
 • 1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
 • 1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
 • 1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)*
 • 1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој*

***

 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких текстова
 • 2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања
 • 2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
 • 2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
 • 2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове
 • 2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст)
 • 2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
 • 2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
 • 2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
 • 2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
 • 3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
 • 3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
 • 3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
 • 3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту
 • 3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
 • 3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
 • 3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
 • 3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*

 

 1. Цео свет је позорница

 

 • 2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика*
 • 2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

***

 • 1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела
 • 2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)

***

 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких текстова
 • 2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања
 • 2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
 • 2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
 • 2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове
 • 2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст)
 • 2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
 • 2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
 • 2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
 • 2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
 • 3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
 • 3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
 • 3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
 • 3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту
 • 3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
 • 3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
 • 3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
 • 3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*

 

 1. Говорити о љубави, то је већ по мало волети

 

 • 2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика*
 • 2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

***

 • 2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме
 • 2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика

***

 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких текстова
 • 2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања
 • 2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
 • 2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
 • 2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове
 • 2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст)
 • 2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
 • 2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
 • 2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
 • 2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
 • 3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
 • 3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
 • 3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
 • 3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту
 • 3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
 • 3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
 • 3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
 • 3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*

 

 1. У основној школи

 

 • 2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
 • 2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика*
 • 2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

***

 • 2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам
 • 2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава
 • 2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)

***

 • 1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • 1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • 1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • 1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • 1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • 1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…
 • 1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • 1.1.9. способан је за естетски доживљај уметничких текстова
 • 2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања
 • 2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
 • 2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
 • 2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове
 • 2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст)
 • 2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
 • 2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
 • 2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
 • 2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
 • 3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
 • 3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
 • 3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
 • 3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту
 • 3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
 • 3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
 • 3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
 • CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави*

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

 

Број часа Наставна тема Наставна јединица Тип часа Корелација
1. СЕПТЕМБАР

1. Усправна земља (17)

Језичка култура: У осмом разреду (уводни час) утврђивање сви предмети
2. Граматика: Врсте и служба речи утврђивање /
3. Граматика: Падежи утврђивање /
4. Књижевност: Отаџбина, Ђура Јакшић обрада ликовна култура, географија
5. Граматика: Синтагма обрада /
6. Граматика: Синтагма утврђивање /
7. Књижевност: Светли гробови, Јован Јовановић Змај обрада географија, музичка култура, ликовна култура, верска настава
8. Граматика: Реченица утврђивање /
9. Правопис: Правописна вежбања утврђивање /
10. Граматика: Иницијални тест провера /
11. Књижевност: Све ће то народ позлатити, Лаза Лазаревић обрада историја, географија, ликовна култура, грађанско васпитање
12. Књижевност: Све ће то народ позлатити, Лаза Лазаревић утврђивање историја, географија, ликовна култура, грађанско васпитање
13. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
14. Књижевност: Пилипенда, Симо Матавуљ обрада историја, географија, ликовна култура, грађанско васпитање, верска настава
15. Књижевност: Пилипенда, Симо Матавуљ утврђивање историја, географија, ликовна култура, грађанско васпитање, верска настава
16. Језичка култура: Родољубље у књижевним делима (први домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
17. Правопис: Управни и неуправни говор утврђивање /
18. ОКТОБАР

2. Кад се сретну сан и јава (17)

Књижевност: Женидба Милића барјактара, народна песма обрада народна традиција, ликовна култура
19. Књижевност: Народне епско-лирске песме обрада народна традиција, ликовна култура
20. Књижевност: Народне епско-лирске песме утврђивање народна традиција, ликовна култура
21. Језичка култура: Приказ књижевног дела (други домаћи задатак) утврђивање
22. Језичка култура: Први школски писмени задатак провера ликовна култура
23. Књижевност: Немушти језик / Усуд, народна приповетка обрада народна традиција, ликовна култура, биологија
24. Граматика: Исказивање реченичних чланова обрада /
25. Граматика: Изричне реченице обрада /
26. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
27. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
28. Књижевност: Контролни задатак провера /
29. Књижевност: Вук Стефановић Караџић, Миодраг Поповић обрада историја, географија, ликовна култура
30. Књижевност: Српски рјечник, Вук Стефановић Караџић обрада историја, географија, ликовна култура
31. Граматика: Односне реченице обрада /
32. Граматика: Месне и временске реченице обрада /
33. Језичка култура: Говорни и писани језик обрада музичка култура
34. Језичка култура: Начини и стилови изражавања утврђивање ликовна култура
35. НОВЕМБАР

3. Кућа насред пута (16)

Граматика: Начинске реченице обрада /
36. Граматика: Узрочне и намерне реченице обрада /
37. Књижевност: Сеобе, Милош Црњански обрада историја, географија, ликовна култура
38. Граматика: Реченица утврђивање /
39. Књижевност: Мост на Жепи, Иво Андрић обрада географија, ликовна култура, техничко и информатичко васпитање
40. Књижевност: Мост на Жепи, Иво Андрић утврђивање географија, ликовна култура, техничко и информатичко васпитање
41. Граматика: Условне и последичне реченице обрада /
42. Граматика: Допусне реченице обрада /
43. Књижевност: Деобе, Добрица Ћосић обрада историја, географија, ликовна култура
44. Граматика: Реченица утврђивање /
45. Књижевност: Србија, Оскар Давичо обрада географија, ликовна култура, музичка култура
46. Књижевност: Ламент над Београдом, Милош Црњански обрада географија, ликовна култура
47. Правопис: Велико слово утврђивање географија
48. Књижевност: Ми и стварност, Исидора Секулић обрада /
49. Језичка култура: Индекс, појмовник и библиографија обрада /
50. Језичка култура: Пролазност времена, вечност уметности (трећи домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
51. ДЕЦЕМБАР

4. Мрвица детињства (18)

Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
52. Књижевност: Кроз мећаву, Петар Кочић обрада географија, ликовна култура, верска настава, грађанско васпитање
53. Књижевност: Кроз мећаву, Петар Кочић утврђивање географија, ликовна култура, верска настава, грађанско васпитање
54. Граматика: Реченица утврђивање /
55. Језичка култура: Разгледница мога краја (четврти  домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
56. Правопис: Интерпункција утврђивање /
57. Језичка култура: Други  школски писмени задатак провера ликовна култура
58. Књижевност: Писмо мајци, Сергеј Јесењин обрада географија, ликовна култура, музичка култура
59. Граматика: Припрема за контролни задатак утврђивање /
60. Граматика: Контролни задатак провера /
61. Књижевност: Тесла, портрет међу маскама, Владимир Пиштало обрад географија, ликовна култура, физика
62. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
63. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
64. Књижевност: Деца, Иво Андрић обрада географија, ликовна култура, грађанско васпитање
65. Књижевност: Деца, Иво Андрић утврђивање географија, ликовна култура, грађанско васпитање
66. Граматика: Реченица утврђивање /
67. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
68. Језичка култура: Изражајно и летимично читање утврђивање /
69. ЈАНУАР

5. Савиним стопама (11)

Граматика: Историја српског језика утврђивање географија, историја, верска настава
70. Граматика: Историја српског језика утврђивање географија, историја, верска настава
71. Језичка култура: Дијаграми и графикони утврђивање /
72. Правопис: Скраћенице утврђивање /
73. Граматика: Развој српског књижевног језика обрада географија, историја
74. Књижевност: Житије Светог Саве, Теодосије обрада географија, историја, верска настава
75. Књижевност: Прича о Светом Сави, Матија Бећковић обрада географија, историја, верска настава, музичка култура
76. Граматика: Творба речи обрада /
77. Граматика: Творба речи утврђивање /
78. Књижевност: Почетак буне против дахија, народна песма обрада географија, историја, верска настава, ликовна култура
79. Књижевност: Народне епске песме новијих времена обрада народна традиција, историја, ликовна култура
80. ФЕБРУАР

6. Земља тврда, а небо високо (8)

Књижевност: О народним певачима, Вук Стефановић Караџић обрада историја, ликовна култура
81. Граматика: Вукова реформа обрада географија, историја, верска настава
82. Граматика: Вукова реформа (реферат) утврђивање географија, историја, верска настава
83. Књижевност: Горски вијенац, Петар Петровић Његош обрада географија, историја, верска настава, ликовна култура
84. Књижевност: Горски вијенац, Петар Петровић Његош утврђивање географија, историја, верска настава, ликовна култура
85. Језичка култура: Расправа обрада историја, ликовна кулура
86. Граматика: Историја српског језика утврђивање географија, историја
87. Језичка култура: Језичке појаве утврђивање /
88. МАРТ

7. Цео свет је позорница (19)

Граматика: Контролни задатак провера /
89. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
90. Правопис: Растављање речи на крају реда утврђивање /
91. Језичка култура: Снага и слабост мог језика (пети домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
92. Језичка култура: Реклама обрада ликовна култура
93. Књижевност: Мемоари, Прота Матеја Ненадовић обрада географија, историја, верска настава, ликовна култура
94. Књижевност: Писма из Италије, Љубомир Ненадовић обрада географија, историја, ликовна култура
95. Књижевност: Бонтон, Јасминка Петровић обрада географија, ликовна култура
96. Језичка култура: Трећи школски писмени задатак провера /
97. Књижевност: Ноћ и магла, Данило Киш обрада географија, ликовна култура
98. Књижевност: Ноћ и магла, Данило Киш утврђивање географија, ликовна култура
99. Језичка култура: Репортажа (шести домаћи задатак) утврђивање географија, ликовна култура
100. Граматика: Контролни задатак провера /
101. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање сви предмети
102. Језичка култура: Попуњавање образаца утврђивање /
103. Књижевност: Грађанин племић, Молијер обрада географија, ликовна култура
104. Књижевност: Сумњиво лице, Бранислав Нушић обрада географија, историја, ликовна култура
105. Књижевност: Сумњиво лице, Бранислав Нушић утврђивање географија, историја, ликовна култура
106. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
107. АПРИЛ

8. Говорити о љубави, то је већ помало волети (14)

Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
108. Граматика: Акценат обрада музичка култура
109. Граматика: Акценат утврђивање музичка култура
110. Књижевност: Српска дјевојка, народна песма обрада народна традиција, музичка култура,  ликовна култура
111. Књижевност: Љубавне народне лирске песме обрада народна традиција, музичка култура,  ликовна култура
112. Граматика: Глаголски облици обрада /
113. Граматика: Глаголски облици утврђивање /
114. Књижевност: Очију твојих да није, Васко Попа обрада музичка култура, ликовна култура
115. Књижевност: Љубавна песма, Рајнер Марија Рилке обрада музичка култура, ликовна култура, географија
116. Књижевност: Канцонијер, Франческо Петрарка обрада музичка култура, ликовна култура, географија
117. Правопис: Полусложенице обрада                /
118. Граматика: Контролни задатак провера /
119. Књижевност: Ромео и Јулија, Вилијем Шекспир обрада музичка култура, ликовна култура, географија
120. Књижевност: Ромео и Јулија, Вилијем Шекспир утврђивање музичка култура, ликовна култура, географија
121. МАЈ

9. У основној школи (16)

Књижевност: Ђулићи, Јован Јовановић Змај обрада музичка култура, ликовна култура, географија, биологија
122. Језичка култура: Љубав – вечита инспирација (седми домаћи задатак) утврђивање /
123. Језичка култура: Четврти школски писмени задатак провера /
124. Књижевност: Контролни задатак провера /
125. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
126. Књижевност: Увела ружа, Борисав Станковић обрада географија, ликовна култура
127. Правопис: Имена из страних језика обрада страни језици
128. Језичка култура: Богатство срца и душе (осми домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
129. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
130. Књижевност: Гласам за љубав, Гроздана Олујић обрада географија, ликовна култура, грађанско васпитање
131. Књижевност: Гласам за љубав, Гроздана Олујић утврђивање географија, ликовна култура, грађанско васпитање
132. Књижевност: Књижевнотеоријски појмови утврђивање /
133. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
134. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
135. Књижевност: Пролетња песма, Десанка Максимовић обрада музичка култура, ликовна култура
136. Језичка култура: На крају осмог разреда утврђивање музичка култура

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

 

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест септембар 10. час 3. недеља 3. недеља
Контролни задатак (књижевност) октобар 28. час 3. недеља 8. недеља
Контролни задатак (граматика) децембар 60. час 3. недеља 16. недеља
Контролни задатак (језик) март 88. час 1. недеља 24. недеља
Контролни задатак

(граматика)

март 100. час 4. недеља 27. недеља
Контролни задатак

( граматика)

април 118. час 4. недеља 32. недеља
Контролни задатак

(књижевност)

мај 124. час 2. недеља 34. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак октобар 22. час 2. недеља 7. недеља
Други школски писмени задатак децембар 57. час 3. недеља 16.недеља
Трећи школски писмени задатак март 96. час 3. недеља 26. недеља
Четврти школски писмени задатак мај 123. час 2. недеља 34. недеља
ДОМАЋИ ЗАДАЦИ Први домаћи задатак септембар 16. час 4. недеља 5. недеља
Други домаћи задатак октобар 21. час 1. недеља 6. недеља
Трећи домаћи задатак новембар 50. час 4. недеља 13. недеља
Четврти домаћи задатак децембар 55. час 2. недеља 15.недеља
Реферат: Вукова реформа фебруар 82. час 1. недеља 22. недеља
Пети домаћи задатак март 92. час 2. недеља 25. недеља
Шести домаћи задатак март 98. час 4. недеља 28. недеља
Седми домаћи задатак мај 122. час 2. недеља 34. недеља
Осми домаћи задатак мај 128. час 3. недеља 35. недеља
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Читање и разумевање прочитаног септембар 13. час 4. недеља 4. недеља
Читање и разумевање прочитаног децембар 51. час 1. недеља 14. недеља
Изражајно и летимични читање 66. час 4. недеља 17. недеља
       Читање и           разумевање прочитаног децембар 67. час 5. недеља 18. недеља
Читање и разумевање прочитаног фебруар 89. час 3. недеља 24. недеља
Читање и разумевање прочитаног март 101. час 4. недеља 27. недеља
Читање и разумевање прочитаног мај 125. час 3. недеља 35. недеља
Читање и разумевање прочитаног мај 129. час 3. недеља 36. недеља
ЛЕКТИРА Народне епско-лирске песме октобар 19.и 20. час 1. недеља 6. недеља
Деца, Иво Андрић децембар 64. и 65. час 4. недеља 17. недеља
Народне епске песме новијих времена јануар 78. и 79. час 3. недеља 21. недеља
Сумњиво лице, Бранислав Нушић март 104. и 105. час 5. недеља 28. недеља
Љубавне народне лирске песме април 110. и 111. час 2. недеља 30. недеља
Ромео и Јулија, Вилијем Шекспир април 119. и 120. час 4. недеља 32. недеља
Гласам за љубав, Гроздана Олујић мај 130. и 131. час 3. недеља 36. недеља

 

Оцена из српског језика је кумулативна и заснива се на праћењу рада ученика на сваком часу.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

 

СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР –          Врсте и служба речи

–          Значење и употреба падежа

–          Читање и разумевање прочитаног

–          Правопис

НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР –          Синтагма

–          Реченица

–          Читање и разумевање прочитаног

–          Правопис

ФЕБРУАР / МАРТ –          Врсте и служба речи

–          Значење и употреба падежа

–          Реченица

–          Анализа књижевног дела по избору

–          Правопис

АПРИЛ / МАЈ –          Врсте и служба речи

–          Значење и употреба падежа

–          Реченица

–          Језичкостилска анализа одабраног дела

–          Правопис

Допунска настава се организује за ученике који – из објективних разлога – у редовној настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад. На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе – полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с друкчијим,  очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др. Допунски рад организује се током целе наставне године, односно чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

 

СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР –          Писање аргументативних текстова

–          Усмено расправљање на теме из свакодневног живота

–          Анализа књижевног дела по избору

–          Значење и употреба падежа

–          Правопис

НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР –          Синтаксичка анализа компликованијих реченица

–          Вежбе у говорништву

–          Језичкостилска анализа одабраног дела

–          Истраживачки рад на речницима

–          Правопис

ФЕБРУАР / МАРТ –          Анализа реклама

–          Припрема за школско такмичење

–          Школско такмичење из језика и језичке културе

–          Припрема за општинско такмичење

–          Општинско такмичење из језика и језичке културе

–          Правопис

АПРИЛ / МАЈ –          Акценат

–          Припрема за градско такмичење

–          Градско такмичење из језика и језичке културе

–          Бирократски језик

–          Проучавање локалног говора

–          Анализа филмова и позоришних представа

ЈУН –          Самостално састављање дијаграма и графикона

–          Карактеризација ликова

–          Правопис

 

Ресник, 20. 8. 2016.

Наставници српског језика:

Сања Башовић

Биљана Лазаревић

Силвана Поповић

Надежда Пурић Јовановић

Сања Благојевић Бошковић

Абелина Величковић Шућур

 

 

Advertisements
 
Оставите коментар

Објављено од стране на октобар 17, 2016 in Планови

 

Затворено за коментаре.

 
%d bloggers like this: