RSS

Годишњи план за 5. разред за 2016/2017. годину

17 окт

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

 

Шк. год. 2016/2017.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (5 часова недељно, 180 часова годишње)

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.

 

Задаци наставе српског језика:

 • развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
 • описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
 • поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
 • упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
 • оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
 • уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;
 • развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
 • развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво − усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
 • увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног – изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
 • оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
 • упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
 • поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
 • развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);
 • поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
 • поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
 • усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
 • упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
 • развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
 • навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на радију и телевизији;
 • подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
 • подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција…);
 • васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
 • развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:

 • проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;
 • овладавање простом реченицом и њеним деловима;
 • појам сложене реченице;
 • увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи;
 • стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа;
 • стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима;
 • стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама);
 • оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента;
 • савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених програмом;
 • увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у лирској песми;
 • увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и облицима приповедања;
 • увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и лицима;
 • оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање, описивање, извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према захтевима програма).

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

 

ЈЕЗИК

 

ГРАМАТИКА

 • Обнављање, проверавање и систематизовање знања која се у овом и старијим разредима проширују и продубљују, до нивоа њихове примене и аутоматизације у изговору и писању у складу са књижевнојезичком нормом и правописом.
 • Проста реченица − обнављање знања о главним реченичним члановима (конституентима): предикату, као централном члану реченице, и субјекту, као независном члану реченице, који се слажу у роду и броју. Именски предикат. Зависни реченични чланови: прави и неправи објекат − допуна глагола и прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, меру и количину; атрибут и апозиција.
 • Систематизација знања о члановима реченице: главни (независни) и зависни.
 • Приликом усвајања и обнављања знања о прилошким одредбама уочавање и препознавање прилога, њиховог значења и функције у реченици.
 • Сложена реченица − појам и препознавање (указивање на функцију личног глаголског облика).
 • Уочавање везника у сложеној реченици и указивање на њихову функцију.
 • Појам променљивости и непроменљивости речи. Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи; непроменљиве речи: прилози, предлози, везници, узвици, речце.
 • Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за облик, појам падежа. Уз промену именица указује се на гласовне алтернације (у руци), ради правилног говора и писања, али се не обрађују.
 • Основне функције и значења падежа: номинатив − субјекат и део именског предиката; генитив − припадање и део нечега; датив − намена и управљеност; акузатив − објекат; вокатив − дозивање, скретање пажње, обраћање; инструментал − средство и друштво, употреба у инструменталу; локатив место.
 • Уз обраду падежа, уочавање и препознавање предлога и њихове функције.
 • Придеви − обнављање и систематизација: значење и врсте придева; слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. Промена; компарација придева; функција придева у реченици, придевски вид.
 • Именичке заменице − личне заменице: промена, наглашени и ненаглашени облици, употреба личне заменице сваког лица себе, се; неличне именичке заменице (ко, што, итд.).
 • Глаголи − несвршени и свршени (глаголски вид); прелазни, непрелазни и повратни глаголи (глаголски род). Инфинитив и инфинитивна основа. Грађење и основна функција глаголских облика. Презент, презентска основа; наглашени и ненаглашени облик презента помоћних глагола; радни глаголски придев, перфекат, футур I.
 • Бројеви − појам и употреба бројева; систематизација врста; главни (основни, збирни) и редни; значење бројева.
 • Уочавање разлике у квантитету акцента (на тексту).

 

ПРАВОПИС

 • Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда (писање присвојних придева са наставницима) -ов, -ев, -ин; и присвојних придева који се завршавају на гласовне групе: -ски, -шки, -чки; управног говора; вишечланих географских имена, основних и редних бројева и др.).
 • Писање придева изведених од именица у чијој се основи налази ј (нпр. армијски).
 • Писање назива разних организација и њихових тела (органа). Писање заменица у обраћању: Ви.
 • Писање генитива, акузатива, инструментала и локатива именичких одричних заменица; одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у суперлативу.
 • Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Три тачке. Цртица.
 • Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).

 

ОРТОЕПИЈА

 • Правилан изговор гласова: е, р, с, з.
 • Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената.
 • Уочавање разлике у интонацији упитних реченица (Ко је дошао? Милан је дошао?).
 • Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове: запету, тачку и запету и три тачке.

 

 

КЊИЖЕВНОСТ

 

ЛЕКТИРА

 

ЛИРИКА

 • Народна песма: Вила зида град
 • Народна песма: Војевао бели Виде, коледо
 • Обредне народне календарске песме (избор)
 • Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
 • Јован Јовановић Змај: Песма о песми
 • Војислав Илић: Зимско јутро
 • Душан Васиљев: Домовина
 • Јован Дучић: Поље
 • Десанка Максимовић: Покошена ливада
 • Стеван Раичковић: Лето на висоравни
 • Мирослав Антић: Шашава песма
 • Бранко В. Радичевић: Кад мати меси медењаке, Кад отац бије
 • Добрица Ерић: Вашар у Тополи (одломак)

 

ЕПИКА

 • Народна песма: Свети Саво
 • Народна песма: Женидба Душанова
 • Епске народне песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима) (избор)
 • Народне питалице, загонетке и пословице (избор)
 • Народна приповетка: Еро с онога свијета
 • Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила
 • Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и приче о животињама (избор)
 • Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук-Вељка Петровића (одломак)
 • Милован Глишић: Прва бразда
 • Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)
 • Бранислав Нушић: Хајдуци
 • Иван Цанкар: Десетица
 • Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор приче из циклуса Јутра плавог сљеза), Поход на Мјесец
 • Иво Андрић: Мостови
 • Гроздана Олујић: Небеска река
 • Стеван Раичковић: Мале бајке или Велико двориште (избор)
 • Данило Киш: Дечак и пас
 • Данијел Дефо: Робинзон Крусо
 • Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера
 • Жил Верн: 20 000 миља под морем (одломак)

 

ДРАМА

 • Бранислав Нушић: Кирија
 • Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс
 • Љубиша Ђокић: Биберче

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР

 • Душан Радовић: Антологија српске поезије за децу
 • Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића (одломак)
 • Горан Петровић: Пронађи и заокружи (одломак)
 • Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак)
 • Тиодор Росић: Златна гора
 • Л. Н. Толстој: Девојчица и крчаг
 • А. П. Чехов: Шала

 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду.

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ

 • Никола Тесла: Моји изуми
 • Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сећања (избор)
 • Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба (одељци о ружи, босиљку, храсту, липи…)
 • Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа, босиљак…)
 • Грчки митови (избор)
 • Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу

 

Са наведеног списка обавезан је избор најмање два дела за обраду.

 

ТУМАЧЕЊЕ ТЕКСТА

 • Увођење ученика у анализу лирских, епских и драмских дела: мотиви и песничке слике у лирској песми; уочавање и образлагање поступака у обликовању књижевних ликова. Систематско навикавање ученика на тумачење ликова са више становишта: епско (у акцији), чулно (изглед), лирско (осећања), драмско (сукоби), психолошко (мотивисање поступака); социолошко (услови формирања и испољавања), етичко (процењивање ставова и поступака).
 • Уочавање и тумачење форми приповедања (облика излагања) у епском тексту (нарација, дескрипција, дијалог).
 • Откривање композиције епског и драмског дела; увиђање и образлагање значајних појединости у структури дела.
 • Откривање језичкостилских средстава којима су обликоване слике и изазвани уметнички утисци у књижевном делу и образлагање њихове уметничке функције. Читање и критичко процењивање одломака из бележака о прочитаној лектири.
 • Усвајање образовних и васпитних вредности научнопопуларног текста.

 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

 • Радом на тексту и путем читалачког искуства ученици увиђају и усвајају одређене књижевнотеоријске појмове.

 

ЛИРИКА

 • Лирски субјекат (увиђање разлике између лирског субјекта и песника).
 • Композиција; мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме; аналитички увид у водећи (главни) мотив, уметничке појединости и поенту песме.
 • Врсте стихова према броју слогова у лирској песми: експресивност, изражајност, ритмичност.
 • Језичкостилска изражајна средства: епитет, ономатопеја, поређење.
 • Врсте ауторске и народне лирске песме: описна (дескриптивна) песма, митолошка народна песма, обредна народна лирика.

 

ЕПИКА

 • Приповедач (увиђање разлике између епског приповедача и писца).
 • Облици приповедања (излагања): описивање, уочавање и образлагање облика приповедања у првом и трећем лицу; дијалог.
 • Фабула: елементи фабуле; уметнички поступци у развијању радње у епском делу.
 • Врсте стихова према броју слогова у народној епској песми: експресивност, изражајност, ритмичност.
 • Карактеризација: појам и врсте; етичка и језичка карактеризација ликова.
 • Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка, новела, шаљива народна прича, прича о животињама.

 

ДРАМА

 • Драмска радња (основни појмови о развијању драмске радње).
 • Драмски дијалог (основни појмови о дијалогу у драмском делу).
 • Чин, појава, лица у драми.
 • Драма и позориште: драмски писац, глумац, редитељ, лектор, сценограф, костимограф и гледалац.
 • Драмске врсте: драма за децу, радио и телевизијска драма.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОЈМОВИ

 • Ученици се подстичу да разумеју, усвоје и у одговарајућим говорним и наставним ситуацијама примењују следеће функционалне појмове: свест, машта, доживљај, расположење, емпатија (преношење у душевни свет другог); став, гледиште, запажање, поређење, закључак; узрок − последица, главно − споредно, лично − колективно, реално − фантастично; стил, сликовитост, изражајност; одломак, локализовање; писац, песник, читалац; искреност, правичност, солидарност, честитост, племенитост, досетљивост, духовитост.

 

ЧИТАЊЕ

 • Увежбавање читања у себи, доживљајног и истраживачког читања; читање с разумевањем и са постављеним задацима у функцији истраживања, упоређивања, документовања, одабирања примера и тумачења текста; читање с оловком у руци (писање подсетника за рад на тексту, припремање за анализу текста).
 • Посебно припремање проученог текста ради увежбавања изражајног читања (тематска и емоционална условљеност ритма, темпо, паузирање и реченички акценат). Увежбавање изражајног читања у функцији убедљивог казивања и рецитовања. Учење напамет и изражајно казивање одломака из епске поезије и прозе и рецитовање неколико лирских песама.

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

 • Основни облици усменог и писменог изражавања
 • Препричавање кратких текстова. Уочавање структуре приче грађене хронолошким редом (увод − почетак приче, ток радње − истицање најважнијих момената, врхунац и завршетак). Препричавање динамичне сцене из епског дела, филма и телевизијске емисије.
 • Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање доживљаја − према сачињеном плану. Причање о измишљеном догађају на основу дате теме − према самостално сачињеном плану, уз консултовање са наставником.
 • Описивање: једноставног радног поступка; спољашњег и унутрашњег простора; појединости у природи.
 • Уочавање успелих књижевних портрета и језичко-стилских средстава којима су остварени. Портретисање личности из непосредне околине према сачињеном плану.
 • Уочавање језичко-стилских средстава у одломцима дескриптивног карактера у лирским и епским делима.
 • Извештавање; вест; обликовање вести према питањима: ко, шта, када, где, како и зашто.

 

УСМЕНА И ПИСМЕНА ВЕЖБАЊА

 • Уочавање разлике између говорног и писаног језика.
 • Комбиновање говорних и правописних вежби − говорна интерпретација интерпункцијских знакова (подизање тона испред запете и испред три тачке, а спуштање испред тачке и тачке и запете).
 • Ортоепске, граматичке, лексичке и стилске вежбе у усменом и писаном изражавању различитих садржаја (препричавање, причање, описивање, извештавање и др.).
 • Препричавање динамичне сцене из епског дела, филма, телевизијске емисије − према заједничком плану.
 • Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање доживљаја − по самостално сачињеном плану.
 • Описивање спољашњег и унутрашњег простора, појединости у природи − по датом плану. Портретисање личности из непосредне околине − према датом плану.
 • Писмо (међушколско дописивање); општа правила о писму као саставу и облику општења.
 • Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица, пословица, брзалица, загонетака, питалица, краћих текстова; слушање звучних записа, казивање напамет лирских и епских текстова; снимање казивања и читања, анализа снимка и вредности.
 • Лексичке и семантичке вежбе: изналажење синонима и антонима, уочавање семантичке функције акцента; некњижевне речи и туђице − њихова замена језичким стандардом; основно и пренесено значење речи.
 • Синтаксичке и стилске вежбе: састављање и писање реченица према посматраним предметима на слици и заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини у тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања.
 • Коришћење уметничких, научнопопуларних и ученичких текстова као подстицаја за сликовито казивање. Вежбе за богаћење речника и тражење погодног израза. Уопштено и конкретно казивање. Промена гледишта. Уочавање и отклањање безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору. Отклањање празнословља и туђица. Отклањање нејасности и двосмислености.
 • Увежбавање технике у изради писменог састава (тежиште теме, избор и распоред грађе, основни елементи композиције и груписање грађе према композиционим етапама).
 • Уочавање пасуса као уже тематске целине и његове композицијско-стилске функције.
 • Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу.
 • Четири школска писмена задатка − по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшање верзије састава) („Просветни гласник“, бр. 6 од 25. јуна 2007.)

 

УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ:

 

 • Зорица Несторовић, Златко Грушановић: МОСТ, Читанка за 5. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар: Граматика – Српски језик за 5. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар, Зорица Несторовић: Радна свеска – Српски језик за 5. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Књиге лирске, епске и драмске поезије предвиђене програмом за пети разред; допунски избор и научнопопуларни и информативни текстови

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

 

 • Зорица Несторовић, Златко Грушановић: МОСТ, Читанка за 5. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар: Граматика – Српски језик за 5. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • Весна Ломпар, Зорица Несторовић: Радна свеска – Српски језик за 5. разред основне школе, Клет, Београд, 2015.
 • М. Николић: Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уuбенике и наставна средства, Београд, 1988.
 • П. Илић: Методика наставе српског језика и књижевности, Прометеј, Нови Сад, 1991.
 • С. Маринковић: Методика креативне наставе српског језика и књижевности, Креативни центар, Београд, 2003.
 • М. Андрић: Наставно проучавање народног песништва, Завод за уuбенике и наставна средства, Београд, 1997.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
 • М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2011.
 • И. Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
 • Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић: Народна књижевност, Требник, Београд, 1997.
 • Речник књижевних термина, уредник Д. Живковић, Нолит, Београд, 1992.
 • В. Јанковић: Митови и легенде, СКЗ, Београд 2006.
 • П. Булат, В. Чајкановић: Митолошке речник, СКЗ, Београд 2007.
 • М. Николић: Стилске вежбе, Просветни преглед, Београд, 2000.
 • Образовни стандарди за крај основног образовања, Завод, Београд, 2009.

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА:

 

 • Планирање и припремање, организовање, реализовање, презентовање
 • Избор садржаја, метода и техника, наставних објеката и средстава
 • Израда дидактичког материјала
 • Израда презентација
 • Подстицање и усмеравање ученика
 • Осмишљена помоћ ученику
 • Преношење информација
 • Развијање индивидуалних способности ученика
 • Вредновање ученичких постигнућа у свим облицима активности
 • Упућивање ученика на самостално проналажење информација
 • Вредновање и самовредновање рада
 • Континуирано повезивање знања  о  језику  са  непосредном  говорном  праксом

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

 

 • Посматрање, слушање, усвајање
 • Приповедање, описивање
 • Читање усклађено с природом различитих  текстуалних  жанрова
 • Писање различитих облика текстова
 • Изражајно казивање и рецитовање
 • Коришћење различитих извора информација
 • Истраживање (рад на тексту)
 • Стварање литерарних и других радова
 • Излагање и презентовање
 • Израда паноа и презентација

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

 

 • Вербално-текстуалне: усмено излагање, разговор, рад на тексту, тематска дискусија, писани радови ученика; монолошка, дијалошка; радионице
 • Илустративно-демонстаративне: илустрација уметничким делима, илустрација цртежом, демонстрација покрета
 • Интерактивна метода
 • Метода активне наставе
 • Метода предавања
 • Метода понављања
 • Проблемско излагање
 • Истраживачка метода
 • Стваралачка метода

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:

 

 • Касетофон
 • Рачунар
 • Интернет
 • Наставни листови
 • Тематски панои
 • Литература
 • Текстови
 • Слике
 • Табла и креде
 • Мултимедијални садржаји (цеде, деведе и видео бим)
 • Дидактички материјал
 • Презентације

 

 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:

 

 • Индивидуални
 • Рад у паровима
 • Групни рад
 • Фронтални рад
 • Тимски рад
 • Рефератска настава
 • Проблемска настава

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА

– пети разред –

 

 1. Љубав и пријатељство воде нас далеко

 

 • CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
 • CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
 • CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима
 • CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
 • CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту

***

 • CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)
 • CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима

 

 1. Домовина без граница

 

 • CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
 • CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
 • CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
 • 1.2.4. уме да преприча текст
 • CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примеримa

 

 1. Ум царује

 

 • CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо
 • 2.2.2. саставља вест

***

 • CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи
 • CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
 • CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи
 • CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама

 

 

 1. Градимо и стварамо

 

 • CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела
 • CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
 • CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
 • CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик…

***

 • CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима)
 • CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту

***

 • CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста

 

 1. Свети Сава

 

 • CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију
 • CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)
 • CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)

***

 • CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације*
 • CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима

***

 • CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања*

***

 • CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
 • CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
 • CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог, дијалог

 

 1. Чудесна путовања

 

 • CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
 • CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
 • CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
 • CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже

 

 1. Нежност душу лечи

 

 • CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи
 • CJ.2.3.6. одређује реченичне чланове у сложенијим примерима

***

 • CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
 • CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*

***

 • CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
 • CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима)

 

 1. Уметничка душа

 

 • CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални)

 

***

 • CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*

 

 1. Изуми мењају свет

 

 • CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи
 • CJ.2.3.6. одређује реченичне чланове у сложенијим примерима

***

 • CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
 • CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
 • CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
 • CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
 • CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*

 

 1. У сусрет лету

 

 • CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални)

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

 

 

Број часа Наставна тема Наставна јединица Тип часа Корелација
1. СЕПТЕМБАР

1. Љубав и пријатељство воде нас далеко (22)

Језичка култура: У петом разреду (уводни час) утврђивање сви предмети
2. Језичка култура: Моја најдража књига (препричавање) утврђивање ликовна култура
3. Књижевност: Песма о песми, Јован Јовановић Змај обрада музичка култура, географија
4. Граматика: Шта је граматика? обрада /
5. Књижевност: Шашава песма, Мирослав Антић обрада музичка култура, ликовна култура, географија
6. Правопис: Управни и неуправни говор обрада музичка култура
7. Књижевност: Шешир професора Косте Вујића, Милован Витезовић обрада ликовна култура, географија, математика
8. Књижевност: Шешир професора Косте Вујића, Милован Витезовић утврђивање ликовна култура, математика, географија
9. Језичка култура: Изражајно читање и казивање утврђивање /
10. Књижевност: Дечак и пас, Данило Киш обрада биологија, географија
11. Књижевност: Дечак и пас, Данило Киш утврђивање биологија, ликовна култура
12. Граматика: Иницијални тест провера /
13. Језичка култура: Писмо обрада ликовна култура
14. Граматика: Анализа иницијалног теста утврђивање /
15. Књижевност: Успомене, доживљаји и сећања, Милутин Миланковић обрада ликовна култура, физика, географија
16. Граматика: Реченица обрада /
17. Књижевност: Хајдуци, Бранислав Нушић обрада географија, ликовна култура
 

18.

 

Књижевност: Хајдуци, Бранислав Нушић

 

 

утврђивање

 

ликовна култура

19. Језичка култура: Најзанимљивији лик из романа Хајдуци (први домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
20. Граматика: Предикат и субјекат обрада /
21. Књижевност: Домовина, Душан Васиљев обрада географија, историја, музичка култура
22. Граматика: Предикат и субјекат утврђивање /
23. ОКТОБАР

2. Домовина без граница (21)

Књижевност: Чича Јордан, Стеван Сремац обрада географија, музичка култура
24. Књижевност: Чича Јордан, Стеван Сремац утврђивање географија, музичка култура, ликовна култура
25. Језичка култура: Облици приповедања обрада /
26. Језичка култура: Речи мог детињства (други домаћи задатак) утврђивање ликовна култура, музичка култура
27. Правопис: Велико слово утврђивање географија
28. Језичка култура: Први школски писмени задатак провера ликовна култура
29. Књижевност: Ђачки растанак, Бранко Радичевић обрада ликовна култура, географија, музичка култура
30. Књижевност: Вашар у Тополи, Добрица Ерић обрада ликовна култура, географија
31. Граматика: Објекат обрада /
32. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
33. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
34. Граматика: Прилошке одредбе обрада ликовна култура, географија
35. Граматика: Атрибут и апозиција обрада ликовна култура, географија
36. Књижевност: Босиљак, Павле Софрић Нишевљанин обрада народна традиција, биологија, чувари природе, ликовна култура, географија
37. Књижевност: Народна веровања о биљкама, Веселин Чајкановић обрада народна традиција, биологија, чувари природе, ликовна култура, географија
38. Граматика: Припрема за контролни задатак утврђивање /
39. Граматика: Контролни задатак провера /
40. Граматика: Променљиве и непроменљиве речи обрада /
41. Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен обрада географија, ликовна култура
42. Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен утврђивање географија, ликовна култура
43. Граматика: Именице обрада /
44. НОВЕМБАР

3. Ум царује (21)

Књижевност: Девојка цара надмудрила, народна приповетка обрада народна традиција
45. Књижевност: Девојка цара надмудрила, народна приповетка утврђивање народна традиција, ликовна култура
46. Граматика: Именице утврђивање /
47. Књижевност: Еро с онога свијета, народна приповетка обрада народна традиција, историја, географија, ликовна култура
48. Књижевност: Еро с онога свијета, народна приповетка утврђивање народна традиција, историја, географија, ликовна култура
49. Правопис: Знаци интерпункције утврђивање /
50. Књижевност: Утопио се поп што није руку дао, шаљива народна прича обрада народна традиција
51. Граматика: Заменице обрада /
52. Књижевност: Аждаја и царев син, народна бајка обрада народна традиција, информатика
53. Граматика: Заменице утврђивање /
54. Књижевност: Зечеви нису најстрашљивији, прича о животињама обрада народна традиција, биологија
55. Књижевност: Народне мудрости обрада народна традиција
56. Језичка култура: Правилан изговор утврђивање музичка култура
57. Књижевност: Житије Хајдук Вељка, Вук Стефановић Караџић обрада историја, географија, ликовна култура
58. Књижевност: Житије Хајдук Вељка, Вук Стефановић Караџић утврђивање историја, ликовна култура
59. Граматика: Бројеви обрада математика
60. Граматика: Бројеви утврђивање математика
61. Језичка култура: Вест обрада /
62. Књижевност: Контролни задатак провера /
63. Језичка култура: Лик Хајдук-Вељка (трећи домаћи задатак) утврђивање ликовна култура, историја, народна традиција
64. Граматика: Придеви обрада ликовна култура
65. ДЕЦЕМБАР:

4. Градимо и стварамо (22)

Књижевност: Мостови, Иво Андрић обрада техничко и информатичко образовање, географија, ликовна култура
66. Књижевност: Мостови, Иво Андрић утврђивање техничко и информатичко образовање, географија, ликовна култура
67. Граматика: Придеви утврђивање ликовна култура, географија
68. Граматика: Номинатив и вокатив обрада /
69. Правопис: Писање именских речи обрада /
70. Језичка култура: Моја бајка (четврти домаћи задатак) утврђивање народна традиција, ликовна култура
71. Језичка култура: Други школски писмени задатак провера ликовна култура
72. Граматика: Генитив обрада географија
73. Граматика: Генитив утврђивање географија
74. Књижевност: Шала, Антон Павлович Чехов обрада ликовна култура, музичка култура, географија
75. Књижевност: Шала, Антон Павлович Чехов утврђивање ликовна култура, географија
76. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
77. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
78. Граматика: Датив обрада /
79. Граматика: Акузатив обрада /
80. Граматика: Падежи утврђивање /
81. Граматика: Инструментал обрада /
82. Граматика: Локатив обрада географија
83. Граматика: Падежи утврђивање /
84. Граматика: Врсте и служба речи утврђивање /
85. Језичка култура: Језичке појаве обрада грађанско васпитање, ликовна култура
86. Језичка култура: Омиљени књижевни лик (описивање) утврђивање ликовна култура
87. ЈАНУАР

5. Свети Сава (14)

Граматика: Падежи утврђивање /
88. Књижевност: Војислав Илић, Зимско јутро обрада   ликовна култура,  музичка култура, чувари природе
89. Граматика: Непроменљиве речи обрада /
90. Граматика: Непроменљиве речи утврђивање /
91. Књижевност: Женидба Душанова, народна песма обрада историја, народна традиција, географија
92. Књижевност: Народне епске песме старијих времена обрада историја, народна традиција, географија
93. Књижевност: Народне епске песме старијих времена утврђивање историја, народна традиција, географија
94. Граматика: Врсте и служба речи утврђивање /
95. Граматика: Падежи утврђивање /
96. Језичка култура: Лик Милоша Војиновића (пети домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
97. Књижевност: Свети Саво, народна песма обрада верска настава, народна традиција, ликовна и музичка култура
98. Књижевност: Свети Сава у народној књижевности обрада историја, географија, верска настава,  музичка култура
99. Књижевност: Свети Сава у народној књижевности утврђивање историја, географија, верска настава,  музичка култура
100. Језичка култура: Препорука за читање утврђивање ликовна култура
101. ФЕБРУАР

6. Чудесна путовања (10)

Граматика: Врсте и служба речи и падежи утврђивање /
102. Правопис: Одрична речца НЕ обрада /
103. Граматика: Припрема за контролни задатак утврђивање /
104. Граматика: Контролни задатак провера /
105. Књижевност: Капетан Џон Пиплфокс, Душан Радовић обрада географија, музичка култура, ликовна култура
106. Књижевност: Капетан Џон Пиплфокс, Душан Радовић утврђивање музичка култура, ликовна култура
107. Граматика: Анализа контролног задатка утврђивање /
108. Граматика: Глаголи обрада /
109. Књижевност: Робинсон Крусо, Данијел Дефо обрада географија, биологија, чувари природе
110. Књижевност: Робинсон Крусо, Данијел Дефо утврђивање географија, биологија, чувари природе, ликовна култура
111. МАРТ

7. Нежност душу лечи (23)

Језичка култура: Путујем утврђивање ликовна култура, географија
112. Књижевност: Прва бразда, Милован Глишић обрада историја, географија, народна традиција, ликовна култура
113. Књижевност: Прва бразда, Милован Глишић утврђивање ликовна култура, народна традиција
114. Књижевност: Песме о мајци, Бранко В. Радичевић обрада географија, народна традиција, музичка култура
115. Књижевност: Песме о мајци, Бранко В. Радичевић утврђивање народна традиција, музичка култура
116. Језичка култура: Жена којој се дивим (шести домаћи задатак) утврђивање ликовна култура
117. Језичка култура: Трећи школски писмени задатак провера географија, ликовна култура
118. Граматика: Глаголски вид обрада /
119. Граматика: Глаголски род обрада /
120. Граматика: Инфинитив обрада /
121. Граматика: Презент обрада /
122. Правопис: Вишечлани географски појмови обрада географија
123. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
124. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
125. Граматика: Радни глаголски придев обрада /
126. Граматика: Перфекат обрада /
127. Књижевност: Десетица, Иван Цанкар обрада географија, ликовна култура
128. Књижевност: Десетица, Иван Цанкар утврђивање географија, ликовна култура
129. Граматика: Футур први обрада /
130. Граматика: Глаголи и глаголски облици утврђивање /
131. Граматика: Припрема за контролни задатак утврђивање /
132. Граматика: Контролни задатак провера /
133. Језичка култура: Лик мајке у књижевним делима утврђивање ликовна култура, народна традиција
134. АПРИЛ

8. Уметничка душа (17)

Књижевност: Вила зида град, народна песма обрада народна традиција, музичка култура, ликовна култура
135. Књижевност: Војевао бели Виде, народна песма обрада народна традиција, музичка култура, ликовна култура
136. Књижевност: Обредне народне календарске песме обрада народна традиција, музичка култура, ликовна култура, географија
137. Књижевност: Поход на мјесец, Бранко Ћопић обрада географија, ликовна култура
138. Књижевност: Поход на мјесец, Бранко Ћопић утврђивање географија, ликовна култура
139. Граматика: Врсте и служба речи утврђивање /
140. Граматика: Падежи утврђивање /
141. Књижевност: Небеска река, Гроздана Олујић обрада географија, ликовна култура, грађанско васпитање
142. Књижевност: Бајка о зрну песка, Стеван Раичковић обрада географија, ликовна култура, грађанско васпитање
143. Правопис: Правописна вежбања утврђивање /
144. Књижевност: Биберче, Љубиша Ђокић обрада народна традиција
145. Књижевност: Биберче, Љубиша Ђокић утврђивање народна традиција, ликовна култура
146. Граматика: Реченица утврђивање /
147. Књижевност: Кирија, Бранислав Нушић обрада географија, грађанско васпитање
148. Књижевност: Кирија, Бранислав Нушић утврђивање географија, грађанско васпитање
149. Књижевност: Контролни задатак провера /
150. Књижевност: Путовање у путопис, Вида Огњеновић обрада географија, ликовна култура, грађанско васпитање
151. МАЈ

9. Изуми мењају свет (21)

 

Књижевност: Путовање у путопис, Вида Огњеновић утврђивање ликовна култура, грађанско васпитање
152. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног утврђивање /
153. Језичка култура: Облици приповедања утврђивање /
154. Књижевност: Двадесет хиљада миља под морем, Жил Верн обрада ликовна култура, географија
155. Језичка култура: Мој изум (седми домаћи задатак) утврђивање ликовна култура, географија
156. Правопис: Установе и предузећа обрада ликовна култура, географија
157. Језичка култура: Четврти школски писмени задатак провера ликовна култура
158. Књижевност: Моји изуми, Никола Тесла обрада географија, физика
159. Књижевност: Моји изуми, Никола Тесла утврђивање географија, физика
160. Граматика: Реченица утврђивање /
161. Граматика: Падежи утврђивање /
162. Језичка култура: Сценско извођење утврђивање /
163. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
164. Језичка култура: Исправак писменог задатка утврђивање /
165. Књижевност: Прометеј, Густав Шваб обрада историја, географија, ликовна култура
166. Језичка култура: Приповедање о догађајима утврђивање /
167. Језичка култура: Описивање простора утврђивање ликовна култура
168. Језичка култура: Пролећна слика мога града (осми домаћи задатак) утврђивање  ликовна култура, географија
169. Граматика: Врсте и служба речи утврђивање ликовна култура, историја, географија
170. Граматика: Падежи утврђивање /
171. Граматика: Припрема за годишњи тест утврђивање /
172. ЈУН

10. У сусрет лету (9)

 

Књижевност: Лето на висоравни, Стеван Раичковић обрада ликовна култура, чувари природе, музичка култура, географија
173. Књижевност: Покошена ливада, Десанка Максимовић обрада ликовна култура, чувари природе, музичка култура, географија
174. Граматика: Годишњи тест провера /
175. Књижевност: Поље, Јован  Дучић обрада  ликовна култура, чувари природе, музичка култура, географија
176. Граматика: Анализа годишњег теста утврђивање /
177. Књижевност: Научили смо утврђивање /
178. Правопис: Правописна вежбања утврђивање /
179. Језичка култура: Изражајно читање и казивање утврђивање музичка култура
180. Језичка култура: У шестом разреду утврђивање /

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

 

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест септембар 12. час 3. недеља 3. недеља
Контролни задатак (граматика) октобар 39. час 4. недеља 9. недеља
Контролни задатак (књижевност) новембар 62. час 5. недеља 14. недеља
Контролни задатак (граматика) фебруар 104. час 2. недеља 23. недеља
Контролни задатак (граматика) март 132. час 5. недеља 28. недеља
Контролни задатак (књижевност) април 149. час 4. недеља 32. недеља
Годишњи тест (граматика) јун 174. час 1. недеља 38. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак октобар 28. час 2. недеља 7. недеља
Други школски писмени задатак децембар 71. час 2. недеља 15. недеља
Трећи школски писмени задатак март 117. час 2. недеља 25. недеља
Четврти школски писмени задатак мај 157. час 2. недеља 34. недеља
ДОМАЋИ ЗАДАЦИ Први домаћи задатак септембар 19. час 5. недеља 5. недеља
Други домаћи задатак октобар 26. час 1. недеља 6. недеља
Трећи домаћи задатак новембар 63. час 5. недеља 14. недеља
Четврти домаћи задатак децембар 70. час 1. недеља 15. недеља
Пети домаћи задатак јануар 96. час 2. недеља 20. недеља
Шести домаћи задатак март 116. час 2. недеља 25. недеља
Седми домаћи задатак мај 155. час 2. недеља 34. недеља
Осми домаћи задатак мај 168. час 4. недеља 36. недеља
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Изражајно читање и казивање септембар 9. час 3. недеља 3. недеља
Сценско извођење мај 162. час 3. недеља 35. недеља
ЛЕКТИРА Хајдуци, Бранислав Нушић септембар 17. и 18. час 4/5. недеља 4/5.

недеља

Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен октобар 41. и 42. час 4. недеља 9. недеља
Свети Сава у народној књижевности јануар 98. и 99. час 3. недеља 21. недеља
Народне епске песме старијих времена фебруар 92. и 93. час 2. недеља 20. недеља
Робинсон Крусо, Данијел Дефо фебруар 109. и 110. час 3. недеља 24. недеља
Песме о мајци, Бранко В. Радичевић март 114. и 115. час 1. недеља 25. недеља
Обредне народне календарске песме април 136. час 1. недеља 29. недеља

 

Оцена из српског језика је кумулативна и заснива се на праћењу рада ученика на сваком часу.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

 

СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР –          Реченице по саставу

–          Врсте речи

–          Служба речи

–          Правопис

НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР –          Главни реченични чланови

–          Зависни реченични чланови

–          Падежи; значење и функција

–          Правопис

ФЕБРУАР / МАРТ –          Врсте речи

–          Глаголи

–          Глаголски облици

АПРИЛ / МАЈ –          Правопис

–          Глаголски облици

 

Допунска настава се организује за ученике који – из објективних разлога – у редовној настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад. На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе – полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с друкчијим,  очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др. Допунски рад организује се током целе наставне године, односно чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

 

СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР –          Књижевно дело по избору ученика

–          Реченице по саставу

–          Главни и зависни реченични чланови

НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР –          Граматичке категорије именских речи

–          Заменице и употреба падежа

–          Акценат

–          Правопис

ФЕБРУАР / МАРТ –          Припрема за школско такмичење

–          Школско такмичење из језика и језичке културе

–          Припрема за општинско такмичење

–          Општинско такмичење из језика и језичке културе

–          Основна стилска изражајна средства

–          Правопис

АПРИЛ / МАЈ –          Припрема за градско такмичење

–          Градско такмичење из језика и језичке културе

–          Проучавање локалног говора

–          Разговор о гледаној позоришној представи

ЈУН –          Анализа збирке песама по избору ученика

–          Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва

 

 

Ресник, 20. 8. 2016.

Наставници српског језика:

Надежда Пурић Јовановић

Биљана Лазаревић

Сања Башовић

Силвана Поповић

Сања Благојевић Бошковић

Абелина Величковић Шућур

 

Advertisements
 
Оставите коментар

Објављено од стране на октобар 17, 2016 in Планови

 

Затворено за коментаре.

 
%d bloggers like this: